PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 11.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 11.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI        110 17 105 10 101 4 316 2
2 1186984 ARSH GAUTAM         115 5 100 17 75 134 290 10
3 1012786 YUVRAJ DAGAR        65 712 107 6 72 175 244 46
4 1008975 ASHUTOSH DAS        64 741 32 835 73 155 169 400
5 1010283 HUNARPREET SINGH    75 450 37 671 55 518 167 420
6 1005031 ACHIN KHATTAR       52 1128 61 222 50 670 163 465
7 1012016 AAYUSH              67 648 49 389 39 1027 155 556
8 1011225 UTSAV AKARSHAN      66 677 32 835 56 488 154 568
9 1011716 BIMAL SETHI         55 1036 50 363 46 778 151 591
10 1016233 DEVANG VERMA        43 1433 36 700 59 414 138 772
11 1202548 ESHITA              44 1394 49 389 44 845 137 787
12 1013524 SHIVAM KUMAR        38 1577 42 543 47 748 127 929
13 1009652 PRANSHU TRIPATHI    56 1002 59 245 0 2015 115 1119
14 1008878 HARSH SHARMA        44 1394 31 863 39 1027 114 1132
15 1011804 ABHISHEK KUMAR      29 1798 48 409 37 1096 114 1132
16 1012784 KUNWAR CHIRAG       55 1036 18 1439 40 995 113 1145
17 1011674 SRIJAN              66 677 32 835 7 1939 105 1282
18 1136705 ASIF IFTEKHAR       17 1980 54 301 24 1537 95 1448
19 1009640 ANUBHAV MATTOO      15 2001 40 593 27 1437 82 1658
20 1145805 SURYA VARDHAN       22 1923 18 1439 38 1060 78 1704
21 1010284 SAGAR SHOKEEN       13 2012 39 621 25 1500 77 1722