(MAINS) SR NIZ TEST ON 17.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) SR NIZ TEST  ON 17.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1013236 LAIK SINGH        12 4263 26 1822 31 302 69 2725
2 1013883 PIYUSH RAJ        22 3666 13 3267 24 759 59 3230
3 1013350 SURBHI KUMARI     22 3666 15 3026 17 1710 54 3494
4 1281920 SHIVAM TIWARI     27 3315 10 3660 16 1868 53 3543
5 1008943 REENA DEVI        25 3463 15 3026 5 4224 45 3867
6 1011671 HEAMANT SINGH     9 4391 22 2247 8 3698 39 4093
7 1128513 SHASHI BHUSHAN    11 4310 8 3883 19 1379 38 4125
8 1017830 NITIN             8 4441 6 4076 18 1551 32 4309
9 1011805 SAGAR KUMAR       4 4587 13 3267 15 2065 32 4309
10 1286868 VIVEK KUMAR       5 4523 8 3883 17 1710 30 4364
11 1040337 G.DAVID SIMEON    8 4441 13 3267 6 4064 27 4426
12 1013211 AKASH KUMAR SETH  11 4310 4 4348 9 3337 24 4484
13 1012782 SUDHANSHU SINGH   3 4604 17 2773 3 4443 23 4500
14 1018565 ROSHAN MISHRA     7 4469 3 4436 13 2451 23 4500