CPT - X FOUNDATION - 18.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
CPT - X FOUNDATION  - 18.12.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1246345 KUMAR SATYAM 35 36 75 11 40 9 30 20 30 6 210 1
2 1010404 PRAVEEN KUMAR        30 51 60 40 30 44 30 20 10 62 160 28
3 1005831 S HEMA CHANDRA       40 9 55 51 31 32 21 53 8 68 155 32
4 1010932 HARSH YADAV          25 70 65 32 30 44 20 64 10 62 150 36
5 1307014 RAJAN KUMAR MISHRA   25 70 66 24 35 23 20 64 -4 105 142 45
6 1010405 ZIAUR RAHMAN         18 87 56 46 28 46 18 68 7 69 127 59
7 1010398 YASH PANDEY          28 54 58 42 26 59 -3 108 0 100 109 77
8 1005732 ANUBHAV PANWAR       15 96 55 51 20 80 15 81 0 100 105 81
9 1177668 ABHIYUDIT CHAUHAN    -8 109 57 44 20 80 20 64 10 62 99 84
10 1010419 RIYA GANGWAR         10 103 15 101 15 94 15 81 30 6 85 91
11 1252679 VIKAS KUMAR SINGH    11 102 41 68 0 108 20 64 5 80 77 94
12 1247817 HIMANSHI KAUSHIK     20 85 30 83 5 106 15 81 0 100 70 99
13 1009868 PALLAVI SINGH        9 104 36 76 11 101 11 95 3 86 70 99
14 1010445 AYUSH VERMA          25 70 19 97 12 100 3 106 -2 102 57 104