(ADV) SR-NIZ - XII IC STUDENTS - ON 11.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) SR-NIZ - XII IC STUDENTS - ON 11.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (176) M-RANK PHY   (176) P-RANK CHE    (176) C-RANK TOT (528) T-RANK
1 1040337 G.DAVID SIMEON      2 2232 63 134 0 1172 65 1055
2 1084679 SACHIN KUMAR        10 2034 18 1445 -2 1389 26 1909
3 1008943 REENA DEVI          8 2090 14 1673 4 791 26 1909
4 1012782 SUDHANSHU SINGH     18 1780 11 1839 -4 1575 25 1932
5 1013621 HRITHIK             6 2151 10 1901 -1 1273 15 2099
6 1013350 SURBHI KUMARI       -7 2329 14 1673 7 559 14 2114
7 1078960 DEEPANSHU TANWAR    2 2232 10 1901 0 1172 12 2141
8 1018565 ROSHAN MISHRA       6 2151 19 1371 -15 2189 10 2172
9 1017830 NITIN               8 2090 4 2207 -6 1746 6 2225
10 1012797 HITEN ARYA          -2 2295 6 2109 -14 2157 -10 2325
11 1011805 SAGAR KUMAR         7 2120 -7 2337 -10 1992 -10 2325
12 1013236 LAIK SINGH          -6 2323 15 1612 -20 2278 -11 2326
13 1014873 SHASHANK SINGH      2 2232 4 2207 -20 2278 -14 2331
14 1281920 SHIVAM TIWARI       -6 2323 7 2059 -25 2327 -24 2343