TEST TYPE-PMT)-XII-STU-NORTH ,TEST DATE-24-10-2016

Untitled Document
TEST TYPE-PMT)-XII-STU-NORTH ,TEST DATE-24-10-2016
S NO ROLL_NO NAME BAOITANY
(180)
BR ZOOLOGY
(180)
ZR PHY
(180)
PR CHE
(180)
CR TOT
(720)
AIR
1 1016117 SAURAV SINGH KHATI 133 14 120 21 58 9 129 2 440 8
2 1008899 AKSHARA V R 129 16 126 16 23 38 122 7 400 13
3 1011154 ANUSHREE SHARMA 135 12 139 8 22 39 93 25 389 17
4 1011222 NIKITA B SONAWANE 115 28 123 19 0 100 109 13 347 29
5 1228575 AISHNA KANDWAL 140 11 93 47 12 61 79 42 324 32
6 1013239 PRIYANSHA TIWARI 87 45 91 49 0 100 70 47 248 50
7 1018705 SACHIN YADAV 70 61 37 89 8 65 105 15 220 57
8 1146333 RAHUL MEENA 73 58 50 84 0 100 74 44 197 65
9 1011714 RAKSHITA SOLANKI 78 54 62 70 18 46 35 70 193 68
10 1050226 MUSKAN 0 100 67 65 0 100 51 59 118 86
11 1013027 ANKUSH 68 62 40 88 0 100 0 100 108 88
12 1230835 SAURABH MEHTA 31 83 25 92 0 100 32 72 88 91