TEST TYPE-(MAINS)-XIi-IIT-IR1-NORTH,TEST DATE-24-10-2016 (TOTAL- 313)

TEST TYPE-(MAINS)-XIi-IIT-IR1-NORTH,TEST DATE-24-10-2016 (TOTAL- 313)     
S NO ROLL_NO NAME MAT
(120)
MR PHY
(120)
PR CHE
(120)
CR TOT
(360)
AIR
1 1198714 SRIRAM RAMESH 25 34 41 13 59 6 125 9
2 1238867 RAHUL YADAV 20 39 69 4 32 29 121 11
3 1287585 SHIVANI YADAV 42 13 18 42 43 19 103 15
4 1190490 SHREYAM PANDA 75 1 0 75 24 52 99 16
5 1216128 KAPIL 17 44 38 17 42 20 97 18
6 1230752 T PRANAY 5 68 65 6 26 46 96 19
7 1237806 UMESH RAJPUT 27 29 25 34 30 33 82 33
8 1290406 TARUN KUMAR 31 26 21 38 27 42 79 36
9 1218031 ANKUSH JHA 14 49 35 21 28 38 77 39
10 1011692 DIVYANSH SAH 13 52 39 15 15 64 67 48
11 1182955 SAWAR PRATAP SINGH 9 58 31 23 23 53 63 50
12 1215689 NIKHIL KUMAR 8 59 8 57 40 22 56 55
13 1227476 SAURAV KUMAR 13 52 26 32 15 64 54 58
14 1252545 SIDHANT PAREEK 0 75 3 67 27 42 30 71
15 1219737 MOHIT MEENA 3 74 2 69 3 76 8 76