XII PMT IC (NEET MODEL) ON 11.07.2016 RESULT (ATTENDED : 219) DWARKA SEC - 8

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 11.07.2016 RESULT  (ATTENDED : 219)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720)
1 1161130 VIVEK                          150 10 160 4 160 7 160 3 630
2 1008983 K ADITYA BHASKAR               156 7 156 10 175 2 140 7 627
3 1018710 SAAHIL GULIA                   153 9 165 3 145 17 160 3 623
4 1011690 ANANYA SHARMA                  140 19 156 10 155 12 130 14 581
5 1013244 LEENA KASHYAP                  111 67 171 1 112 48 112 23 506
6 1139356 ANUSHREE                       132 34 137 31 131 26 101 34 501
7 1013022 SURVI PRASAD                   127 43 143 26 119 37 94 39 483
8 1014874 MANGESHI SINGH                 95 103 141 28 125 35 121 18 482
9 1011094 SHIKHA PANDEY                  136 26 128 40 101 59 92 45 457
10 1011958 ASTHA PRIYA                    122 53 95 101 118 39 80 65 415
11 1012471 ANAND RANJAN                   117 58 93 105 108 55 88 50 406
12 1058551 MAYANK JAISWAL                 129 40 75 146 113 46 66 81 383
13 1011746 APOORV DWIVEDI                 105 78 95 101 95 63 81 61 376
14 1194576 UDAYAN RAJ SINGH               104 81 125 45 68 96 72 74 369
15 1011663 RITIK                          121 54 102 84 98 61 47 115 368
16 1011782 PRIYANKA KUMARI                88 121 131 35 82 73 65 82 366
17 1011798 DHRITI SUDHA                   61 163 81 129 119 37 62 86 323
18 1013934 DIVANSHI                       137 24 78 135 37 146 60 90 312
19 1011721 GARIMA                         91 116 89 115 94 64 35 142 309
20 1013249 AAKASH YADAV                   100 92 50 182 90 68 40 129 280
21 1013517 PAWAN                          83 138 99 88 50 121 42 126 274
22 1069022 SAKSHI KUMARI                  80 144 98 90 37 146 49 105 264
23 1098058 SULOCHANA MOTHAY               103 83 121 51 13 194 16 183 253
24 1071820 ABHISHEK KUJUR                 103 83 71 152 47 123 31 152 252
25 1021046 AKSHAY PATHAK                  83 138 97 92 33 156 32 148 245
26 1058203 VIVEK SHARMA                   104 81 84 123 28 163 28 165 244
27 1015381 NIRMAL SINGH                   70 154 68 157 83 72 15 186 236
28 1015142 JUHI                           65 159 76 139 21 177 38 133 200
29 1012794 ANWITA PAL                     39 197 50 182 61 106 33 146 183
30 1026604 JYOTI VISHWAKARMA              58 167 61 169 24 171 18 181 161
31 1110071 YAMINI                         64 161 40 197 14 193 30 158 148
32 1012781 AKANKSHA                       41 193 21 212 14 193 30 158 106
33 1011594 MADHU SINGH                    6 213 28 206 47 123 0 218 81