TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE-16-07-2016

TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE-16-07-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 115 9 65 412 70 404 250 114
2 1012980 NILAYAN SARKAR 80 291 77 178 81 209 238 166
3 1014502 PUNEET PRAKASH 100 63 45 984 65 500 210 338
4 1008876 ABHISHEK RAWAT 63 590 90 51 52 764 205 367
5 1008964 ANKIT TIWARI 84 230 66 391 49 830 199 406
6 1005039 VAIBHAV VERMA 73 406 45 984 68 438 186 537
7 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 80 291 56 656 47 875 183 556
8 1012032 RAGHAV RATHI 31 1255 75 212 74 329 180 579
9 1010282 ANIMESH NAREDA 41 1065 58 594 51 784 150 861
10 1009642 RUCHIR ATRI 57 719 45 984 17 1341 119 1121
11 1010276 SAMYAKA PANDEY 18 1395 51 793 22 1291 91 1300