TEST TYPE-(ADV)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE-18-07-2016

TEST TYPE-(ADV)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE-18-07-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 48 13 25 601 37 206 110 71
2 1009019 S AVINASH 21 621 34 154 39 141 94 213
3 1008964 ANKIT TIWARI 30 268 26 550 25 626 81 404
4 1014502 PUNEET PRAKASH 22 563 29 348 27 533 78 461
5 1012032 RAGHAV RATHI 19 749 27 477 31 399 77 488
6 1005039 VAIBHAV VERMA 20 684 17 1179 37 206 74 543
7 1010282 ANIMESH NAREDA 29 293 25 601 19 863 73 566
8 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 24 475 28 424 15 1005 67 704
9 1008876 ABHISHEK RAWAT 14 1007 20 1025 14 1038 48 1078
10 1010276 SAMYAKA PANDEY 17 851 18 1149 5 1261 40 1198