XII PMT IC (NEET MODEL) ON 13.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 13.06.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1008983 K ADITYA BHASKAR                  156 16 175 1 166 2 160 1 657 1
2 1018710 SAAHIL GULIA                      156 16 165 4 160 5 155 2 636 3
3 1011094 SHIKHA PANDEY                     151 28 141 47 113 32 134 9 539 15
4 1013024 BHARTI TANWAR                     143 38 125 110 134 19 123 22 525 20
5 1011690 ANANYA SHARMA                     151 28 127 101 141 15 98 60 517 22
6 1139356 ANUSHREE                          130 60 138 59 96 50 143 7 507 28
7 1018056 NIHARIKA GUPTA                    140 40 153 20 98 46 69 110 460 44
8 1011958 ASTHA PRIYA                       140 40 117 126 76 77 123 22 456 47
9 1011782 PRIYANKA KUMARI                   130 60 126 106 89 62 109 35 454 48
10 1013244 LEENA KASHYAP                     101 115 141 47 116 31 89 81 447 52
11 1194576 UDAYAN RAJ SINGH                  114 86 135 72 74 79 112 31 435 57
12 1011798 DHRITI SUDHA                      125 67 128 96 74 79 81 89 408 68
13 1012454 PRABHAT CHANDRA                   100 119 83 188 102 40 84 88 369 93
14 1015381 NIRMAL SINGH                      114 86 128 96 41 148 84 88 367 95
15 1012471 ANAND RANJAN                      108 98 79 192 105 37 73 105 365 97
16 1013022 SURVI PRASAD                      82 159 108 139 70 87 94 66 354 109
17 1098058 SULOCHANA MOTHAY                  126 66 120 120 51 126 56 139 353 110
18 1013934 DIVANSHI                          114 86 121 116 49 131 65 118 349 114
19 1021046 AKSHAY PATHAK                     105 105 88 177 100 43 53 147 346 115
20 1013517 PAWAN                             107 101 107 141 94 53 32 194 340 117
21 1011746 APOORV DWIVEDI                    135 48 69 207 70 87 61 125 335 121
22 1013195 SUMIT KUMAR                       92 140 97 163 96 50 42 171 327 125
23 1071820 ABHISHEK KUJUR                    87 151 106 145 51 126 57 137 301 149
24 1011721 GARIMA                            98 129 81 189 18 200 102 47 299 150
25 1058203 VIVEK SHARMA                      35 209 112 132 89 62 55 142 291 155
26 1013249 AAKASH YADAV                      33 211 85 180 100 43 55 142 273 163
27 1013216 SHUBHAM ANEJA                     91 142 96 166 61 105 23 206 271 164
28 1013246 KANISHKA                          71 175 74 202 69 91 54 144 268 165
29 1012794 ANWITA PAL                        30 214 80 190 42 144 79 93 231 183
30 1015142 JUHI                              99 124 71 205 10 215 43 169 223 192
31 1011663 RITIK                             36 207 92 172 90 59 5 223 223 192
32 1012781 AKANKSHA                          48 197 73 203 60 106 35 187 216 195
33 1026604 JYOTI VISHWAKARMA                 42 202 90 174 28 179 34 191 194 202
34 1065271 SRIJAN KUMAR                      29 215 41 225 94 53 0 228 164 212