X FOUNDATION - 12.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
X FOUNDATION  - 12.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 2222001 KUMAR SATYAM 40   80   30   40   40   230  
2 1013785 ARYAN GAUTAM           30 490 61 160 21 234 35 350 40 140 187 166
3 2222003 LAKSHAY GAUR 30   55   16   35   35   171  
4 1012993 VAISHNAVI SINGH        30 490 54 245 16 342 35 350 35 282 170 260
5 1013420 ABHISHEK RAJ           35 340 70 91 10 500 35 350 20 567 170 260
6 2222002 SONU KUMAR SINGH 25   58   18   40   27   168  
7 1220144 ANKIT MISHRA           30 490 55 234 20 264 35 350 25 510 165 293
8 1011139 UTKARSH                35 340 50 285 15 392 35 350 20 567 155 350
9 1246435 ABISHEK JAYAKUMAR      25 564 33 444 11 471 35 350 35 282 139 425
10 1242256 AKSHAT RANA            25 564 38 410 15 392 35 350 25 510 138 430
11 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA     25 564 33 444 15 392 30 469 25 510 128 467
12 1082616 MANISH PRASAD          25 564 30 466 14 411 32 364 21 537 122 494
13 2222004 CHIRAG VASHISHT 25   36   7   22   31   121  
14 1012449 DAMINI RAJPUT          30 490 43 355 5 571 26 509 15 594 119 509
15 1010442 NIDHI KUMARI           25 564 33 444 15 392 15 615 10 613 98 567
16 1012029 PUSHKAR CHOUDHARY      21 588 14 571 10 500 35 350 15 594 95 578
17 1010441 PRINCE SINGH           30 490 20 549 10 500 25 541 10 613 95 578
18 2222005 NIKHIL DAGAR 15   25   10   30   10   90  
19 1232663 MANSI GUPTA            16 606 17 559 12 450 22 558 17 577 84 600
20 1012994 DEVRAJ SINGH           26 528 2 619 20 264 30 469 5 626 83 601
21 1010934 SHUBHAM NASKAR         5 620 5 613 -5 630 10 625 -10 631 5 631