TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-SPARK-IZ.TEST DATE–11–06–2016

TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-SPARK-IZ.TEST DATE–11–06–2016
S NO ROLL_MO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 115 13 110 14 95 68 320 7
2 1014502 PUNEET PRAKASH 105 41 110 14 55 655 270 62
3 1009019 S AVINASH 84 192 97 54 78 287 259 92
4 1008964 ANKIT TIWARI 82 215 87 111 78 287 247 129
5 1012980 NILAYAN SARKAR 75 299 75 255 86 164 236 180
6 1008876 ABHISHEK RAWAT 78 267 77 230 42 819 197 403
7 1005039 VAIBHAV VERMA 96 80 44 843 40 838 180 531
8 1010282 ANIMESH NAREDA 76 283 46 802 48 747 170 583
9 1010276 SAMYAKA PANDEY 75 299 57 574 37 856 169 593
10 1009642 RUCHIR ATRI 76 283 84 147 0 1007 160 656