TEST TYPE-MAINS)-JR-IIT-CO-SPARK-IZ,TEST DATE–04–06–2016

TEST TYPE-MAINS)-JR-IIT-CO-SPARK-IZ,TEST DATE–04–06–2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 91 13 81 90 19 563 191 75
2 1014502 PUNEET PRAKASH 81 28 58 214 15 602 154 171
3 1012980 NILAYAN SARKAR 40 265 70 149 40 300 150 189
4 1009019 S AVINASH 41 254 74 120 23 519 138 234
5 1010282 ANIMESH NAREDA 55 143 32 448 20 553 107 376
6 1008876 ABHISHEK RAWAT 45 220 51 284 11 633 107 376
7 1005039 VAIBHAV VERMA 52 166 11 618 39 312 102 399
8 1008964 ANKIT TIWARI 32 348 48 308 22 535 102 399
9 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 53 157 40 374 5 662 98 421
10 1010276 SAMYAKA PANDEY 40 265 50 292 7 652 97 426
11 1009642 RUCHIR ATRI 6 649 82 82 4 667 92 449
12 1012032 RAGHAV RATHI 28 389 45 335 7 652 80 517