TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE–13–06–2016

TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE–13–06–2016
S  NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR PHY

(80)
PR CHE

(80)
CR TOT

(240)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 32 151 72 12 36 382 140 46
2 1009019 S AVINASH 21 490 59 82 51 50 131 83
3 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 23 411 58 94 38 314 119 149
4 1008964 ANKIT TIWARI 26 321 62 51 28 641 116 165
5 1012032 RAGHAV RATHI 19 567 49 172 34 448 102 293
6 1012980 NILAYAN SARKAR 32 151 38 357 32 515 102 293
7 1009642 RUCHIR ATRI 29 234 60 75 11 863 100 320
8 1010282 ANIMESH NAREDA 38 73 30 520 29 610 97 360
9 1005039 VAIBHAV VERMA 32 151 24 674 29 610 85 505
10 1010276 SAMYAKA PANDEY 28 263 21 738 31 542 80 570
11 1014502 PUNEET PRAKASH 30 202 27 596 17 834 74 654
12 1008876 ABHISHEK RAWAT 10 824 19 774 35 410 64 748