TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST , DATE–06–06–2016

TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST , DATE–06–06–2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR PHY

(80)
PR CHE

(80)
CR TOT

(240)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 37 171 41 32 48 194 126 63
2 1009019 S AVINASH 40 137 38 42 38 409 116 99
3 1012980 NILAYAN SARKAR 28 301 36 58 48 194 112 112
4 1005039 VAIBHAV VERMA 42 121 19 253 48 194 109 127
5 1012032 RAGHAV RATHI 35 205 23 182 49 159 107 141
6 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 50 52 24 162 29 554 103 165
7 1014502 PUNEET PRAKASH 46 78 25 149 15 640 86 298
8 1008964 ANKIT TIWARI 33 230 29 107 20 624 82 343
9 1008876 ABHISHEK RAWAT 35 205 20 233 20 624 75 400
10 1010282 ANIMESH NAREDA 27 319 9 464 32 508 68 468
11 1010276 SAMYAKA PANDEY 33 230 4 595 28 563 65 491
12 1009642 RUCHIR ATRI 11 583 27 125 8 652 46 601