(MAINS) XII IIT IZ TEST ON 18.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 18.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186984 ARSH GAUTAM               110 17 115 33 75 168 300 20
2 1012786 YUVRAJ DAGAR              105 29 115 33 52 515 272 74
3 1010283 HUNARPREET SINGH          87 160 96 197 65 293 248 161
4 1202548 ESHITA                    87 160 102 136 49 573 238 207
5 1012016 AAYUSH                    77 298 96 197 61 357 234 230
6 1008975 ASHUTOSH DAS              59 633 93 230 76 152 228 253
7 1005031 ACHIN KHATTAR             79 266 74 488 59 394 212 335
8 1011783 ARVJEET KUMAR             67 497 84 349 57 426 208 360
9 1012015 UTKARSH                   51 797 105 115 46 644 202 405
10 1011792 NEERAJ KUMAR              84 187 83 370 33 868 200 424
11 1013210 RAGHAV YADAV              89 138 68 554 38 786 195 465
12 1011716 BIMAL SETHI               57 678 107 87 27 946 191 495
13 1011489 AAYUSH TYAGI              67 497 80 416 43 708 190 507
14 1014904 MAYANK                    81 233 87 308 18 1038 186 531
15 1013191 AMIT KUMAR                61 597 73 504 47 620 181 560
16 1013524 SHIVAM KUMAR              45 895 85 337 48 594 178 579
17 1011745 PRATHAM JOSHI             63 564 64 607 46 644 173 611
18 1016233 DEVANG VERMA              57 678 54 713 54 480 165 664
19 1068857 RISHABH SHARMA            56 698 64 607 45 669 165 664
20 1009640 ANUBHAV MATTOO            47 862 76 461 39 765 162 676
21 1012459 HIMANSHU BHUSHAN          66 510 55 699 40 751 161 685
22 1011152 REETVIK CHATTERJEE        74 364 41 848 46 644 161 685
23 1012505 ABHINAV JAIN              69 453 58 662 28 939 155 717
24 1011225 UTSAV AKARSHAN            48 851 77 452 28 939 153 723
25 1028185 ARPAN SHARMA              68 477 42 837 40 751 150 746
26 1011804 ABHISHEK KUMAR            55 723 55 699 39 765 149 752
27 1009648 RAHUL CHANDRA             50 821 72 513 27 946 149 752
28 1011730 ANKITT MOHANKA            20 1093 71 516 53 497 144 773
29 1011720 RITHWIK PATRA             63 564 36 888 44 692 143 776
30 1227486 AYUSH SHARMA              81 233 26 970 35 837 142 784
31 1136705 ASIF IFTEKHAR             49 838 64 607 29 925 142 784
32 1012784 KUNWAR CHIRAG             32 1043 87 308 16 1052 135 824
33 1017069 ASHUTOSH MISHRA           25 1076 54 713 55 464 134 832
34 1156430 AYUSH RAJ                 62 578 13 1078 51 530 126 869
35 1065405 AMAN KUMAR                55 723 34 912 35 837 124 876
36 1010284 SAGAR SHOKEEN             55 723 52 733 16 1052 123 882
37 1011728 SAMRAT PUNIA              34 1023 68 554 21 1013 123 882
38 1011839 SHUBHAM SINGH             44 911 30 941 48 594 122 889
39 1011019 VIKRANT ARYA              41 957 42 837 37 801 120 901
40 1012473 PRAWEEN KUMAR             38 996 54 713 26 955 118 910
41 1013203 ISHU DHARIWAL             68 477 16 1056 28 939 112 937
42 1009652 PRANSHU TRIPATHI          48 851 65 594 -5 1098 108 958
43 1011503 ABHINAV CHAUHAN           40 975 58 662 10 1076 108 958
44 1009034 SHAILY MISHRA             24 1085 40 858 33 868 97 1006
45 1011802 BRIJPAL SINGH             33 1034 28 954 30 910 91 1031