IX FOUNDATION - 19.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX FOUNDATION  - 19.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1233138 KRISHNAPAL DHWAJ SINGH       40 147 75 80 35 204 35 42 40 184 225 28
2 1228669 HRITIK SHOKEEN                    40 147 70 133 35 204 17 297 35 323 197 142
3 1194223 YASHASVI YADAV                    30 339 70 133 30 279 30 96 35 323 195 152
4 2222006 YASH DAYAL 40   70   35   16   31   192  
5 1287875 NIKHIL KUMAR                      30 339 70 133 30 279 25 176 35 323 190 171
6 1232222 AMIT PAL                          36 160 60 228 30 279 40 9 15 453 181 211
7 1253416 PANKAJ PANDEY                     31 292 61 203 30 279 12 353 40 184 174 241
8 1182281 AYUSH SINGH                       40 147 58 237 31 225 -2 452 36 207 163 283
9 2222009 SHIVAM TRIPATHI 30   70   25   -4   40   161  
10 2222010 ABHAY YADAV 40   50   15   25   30   160  
11 1227516 ADITYA RANJAN                     30 339 45 344 35 204 15 327 30 403 155 312
12 2222003 HARSHIT RAJ 35   56   26   10   26   153  
13 1205026 SHUBHAM                           23 389 55 272 30 279 8 395 36 207 152 325
14 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 40 147 58 237 11 426 4 422 36 207 149 333
15 1246345 KUMAR SATYAM                      40 147 52 294 16 403 4 422 35 323 147 340
16 1228671 VIPIN KHASPARIA                   40 147 50 316 15 414 15 327 25 426 145 348
17 2222001 KAPISHWER 40   45   20   5   35   145  
18 1247042 SHAURYA MANDERNA                  32 276 53 284 18 391 1 440 40 184 144 353
19 2222005 MANMOHAN SHARMA 40   19   32   2   30   123  
20 1196906 SHWETA                            40 147 34 400 12 422 4 422 31 350 121 408
21 2222004 RITIK RAJ 40   33   11   17   13   114  
22 2222002 PARTH SHARMA 31   22   11   4   21   89  
23 1232660 NEELAM GUPTA                      35 266 9 447 21 365 5 414 15 453 85 438
24 1234744 SAMYAK SHRIVASTAV                 25 381 8 449 7 442 4 422 21 431 65 449
25 2222008 KARTIK YADAV 25   5   10   -5   13   48  
26 1227493 ROHIT YADAV                       5 448 5 455 15 414 -5 456 25 426 45 453
27 2222007 AAYUSH ANAND 20   17   -5   -2   1   31