IX FOUNDATION - 12.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX FOUNDATION  - 12.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1233138 KRISHNAPAL DHWAJ SINGH       40 61 80 17 40 67 40 15 40 64 240 1
2 1194223 YASHASVI YADAV                    40 61 80 17 35 163 35 54 40 64 230 7
3 1237873 KAPISHWER                         40 61 75 65 35 163 40 15 35 171 225 18
4 1232222 AMIT PAL                          35 143 70 104 30 258 40 15 35 171 210 53
5 1287875 NIKHIL KUMAR                      30 207 80 17 35 163 35 54 30 290 210 53
6 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR   40 61 70 104 30 258 35 54 30 290 205 62
7 1111001 RITIK RAJ 35   75   35   30   30   205  
8 1182281 AYUSH SINGH                       35 143 65 136 35 163 25 146 30 290 190 97
9 1228669 HRITIK SHOKEEN                    40 61 62 154 31 205 22 173 35 171 190 97
10 1212184 SHIVAM TRIPATHI                   30 207 45 275 40 67 26 128 40 64 181 128
11 1176087 VITASTA TIKU                      26 254 63 146 36 81 23 156 30 290 178 136
12 1111002 SHUBHAM  26   75   31   21   25   178  
13 1239442 SURAJ KUMAR                       27 233 70 104 21 358 26 128 26 319 170 168
14 1111006 ANSHUMAN KASHYAP 35   55   35   15   30   170  
15 1253416 PANKAJ PANDEY                     9 434 75 65 21 358 25 146 35 171 165 188
16 1111004 ABHAY YADAV 35   60   20   20   30   165  
17 1247042 SHAURYA MANDERNA                  36 78 67 113 20 383 8 366 31 202 162 201
18 1227516 ADITYA RANJAN                     20 333 65 136 25 326 10 343 30 290 150 234
19 1111007 HARSHIT RAJ 20   38   26   17   30   131  
20 1218461 PINKY YADAV                       30 207 51 228 15 417 15 262 16 418 127 309
21 1111005 YASH DAYAL 11   50   20   10   30   121  
22 1228671 VIPIN KHASPARIA                   35 143 35 334 16 402 11 322 21 386 118 337
23 1239286 PARTH SHARMA                      15 394 21 397 23 338 19 205 32 176 110 366
24 1236455 RICHA SINGH                       30 207 35 334 18 386 0 449 26 319 109 371
25 1232660 NEELAM GUPTA                      19 340 32 343 20 383 11 322 15 428 97 392
26 1111003 KARTIK YADAV 30   16   20   -3   25   88  
27 1234744 SAMYAK SHRIVASTAV                 16 373 31 350 12 431 14 274 12 438 85 419
28 1196906 SHWETA                            18 355 10 442 17 394 3 423 20 407 68 440
29 1227493 ROHIT YADAV                       0 456 25 381 15 417 15 262 10 446 65 444