TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE–21–05–2016

TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE–21–05–2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1014502 PUNEET PRAKASH 95 182 80 10 70 327 245 66
2 1008964 ANKIT TIWARI 78 325 53 70 80 285 211 187
3 1008879 VYOMKESH 86 262 45 108 80 285 211 187
4 1009019 S AVINASH 85 276 43 118 78 297 206 207
5 1012980 NILAYAN SARKAR 75 345 45 108 85 235 205 211
6 1010282 ANIMESH NAREDA 69 377 40 145 80 285 189 277
7 1005039 VAIBHAV VERMA 85 276 24 277 65 362 174 324
8 1008876 ABHISHEK RAWAT 62 412 30 231 65 362 157 367
9 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 82 295 33 212 29 469 144 396
10 1010276 SAMYAKA PANDEY 50 461 27 250 49 417 126 435
11 1009642 RUCHIR ATRI 52 451 60 49 4 498 116 453
12 1013773 DIVYANSHU RANJAN 25 493 16 371 53 398 94 480