TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE–23–05–2016

TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-SPARK-IZ,TEST DATE–23–05–2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(66)
MR PHY

(66)
OR CHE

(66)
CR TOT

(198)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 58 3 30 45 30 181 118 21
2 1008964 ANKIT TIWARI 47 15 31 39 30 181 108 37
3 1009019 S AVINASH 38 44 29 51 34 163 101 48
4 1005039 VAIBHAV VERMA 35 55 15 187 20 232 70 166
5 1008876 ABHISHEK RAWAT 38 44 15 187 14 244 67 175
6 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 25 105 21 123 17 238 63 193
7 1012032 RAGHAV RATHI 24 120 20 131 19 236 63 193
8 1009642 RUCHIR ATRI 20 153 37 17 4 257 61 197
9 1014502 PUNEET PRAKASH 30 78 16 183 9 255 55 211
10 1010282 ANIMESH NAREDA 18 169 10 221 8 256 36 250
11 1010276 SAMYAKA PANDEY 23 129 3 250 1 260 27 255