XII IIT IZ GTA-2 ON 10.04.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII IIT IZ GTA-2 ON 10.04.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (165) M-RANK PHY   (168) P-RANK CHE    (168) C-RANK TOT (504) T-RANK
1 1010062 ARSH  KUMAR            105 41 100 149 74 238 279 80
2 1006771 ARJUN SRIVASTAVA       72 183 88 235 91 102 251 140
3 1006561 RAHUL KUMAR            51 336 98 163 68 295 217 230
4 1006671 RAKESH RAUSHAN         22 635 94 194 88 122 204 276
5 1006689 YOGESH RAJ             20 659 67 416 80 188 167 416
6 1006648 RISABH KUMAR           16 702 64 447 74 238 154 476
7 1006730 ROHIT KUMAR            25 592 63 452 60 380 148 502
8 1006857 PAWAN RATHOR           18 681 66 431 50 479 134 563
9 1006612 VIRAT RATHOR           24 611 73 352 26 737 123 613
10 1006858 PRAVAT RATHOR          15 705 20 874 26 737 61 820
11 1006630 SHUBHAM RAJ            15 705 22 872 22 767 59 825
12 1013923 SHASHWAT PARTH         4 835 34 810 18 796 56 833