TEST TYPE–MAIN MODEL SR IZ CO SPARK .TEST DATE–10–04–2016

TEST TYPE–MAIN MODEL SR IZ CO SPARK .TEST DATE–10–04–2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1012980 NILAYAN SARKAR. 65 2 61 9 50 1 176 1
2 1008879 VYOMKESH. 72 1 97 1 0 11 169 2
3 1014502 PUNEET PRAKASH 41 7 75 7 47 2 163 3
4 1009019 S AVINASH. 54 3 79 5 27 6 160 4
5 1010282 ANIMESH NAREDA. 25 12 82 2 47 2 154 5
6 1008876 ABHISHEK RAWAT 34 10 76 6 37 4 147 6
7 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR. 38 9 82 2 19 7 139 7
8 1008964 ANKIT TIWARI. 54 3 68 8 12 9 134 8
9 1010276 SAMYAKA PANDEY. 19 13 80 4 30 5 129 9
10 1012032 RAGHAV RATHI. 54 3 55 10 -2 13 107 10
11 1009642 RUCHIR ATRI. 43 6 55 10 0 11 98 11
12 1005039 VAIBHAV VERMA. 40 8 2 13 16 8 58 12
13 1024873 DIVYANSH  29 11 23 12 4 10 56 13