TEST TYPE–Advance. Model SR.IIT CO.SPARK( INCOMING).TEST DATE–10–04–2016

TEST TYPE–Advance. Model SR.IIT CO.SPARK( INCOMING).TEST DATE–10–04–2016
S NO ROLL_NO NAME PHY

(80)
PR CHE

(80)
CR MAT

(80)
MR TOT

(240)
AIR
1 1008879 VYOMKESH. 60 1 12 2 40 1 112 1
2 1014502 PUNEET PRAKASH 28 5 6 8 40 1 74 2
3 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR. 44 2 4 9 24 7 72 3
4 1008964 ANKIT TIWARI. 34 3 4 9 30 4 68 4
5 1010282 ANIMESH NAREDA. 28 5 0 11 34 3 62 5
6 1012032 RAGHAV RATHI. 24 8 8 3 30 4 62 6
7 1008876 ABHISHEK RAWAT 26 7 8 3 26 6 60 7
8 1009019 S AVINASH. 22 9 20 1 18 8 60 8
9 1009642 RUCHIR ATRI. 34 3 8 3 4 11 46 9
10 1005039 VAIBHAV VERMA. 10 10 8 3 16 10 34 10
11 1010276 SAMYAKA PANDEY. 2 12 8 3 18 8 28 11
12 1024873 DIVYANSH 6 11 0 11 -10 12 -4 12