TEST TYPE-MAINS)-SR-LT-DAILY TEST ,TEST DATE-17-03-2016

TEST TYPE-MAINS)-SR-LT-DAILY TEST ,TEST DATE-17-03-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1152894 YOGESH GUPTA 100 264 68 196 92 28 260 72
2 1006889 RAHUL GARG 82 793 81 65 81 132 244 139
3 1147339 YAGYA NARAYAN 110 86 61 313 70 312 241 149
4 1007092 DIVYAM SHARMA 100 264 70 171 70 312 240 155
5 1107208 SHUBHANGAM DUTTA 95 399 61 313 63 470 219 278
6 1006867 HARSH PATHAK 90 555 63 281 62 498 215 308
7 1006954 NIKUNJ SANGWAN 80 876 65 249 58 610 203 402
8 1006866 ANKIT MITTAL 74 1093 55 448 66 405 195 479
9 1006888 AYUSH SHIVALI 42 2509 69 180 68 355 179 644
10 1092910 RUMANU KUMAR BHARDWAJ 21 3274 5 2894 22 2100 48 3023