TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-PROG-I,TEST DATE-20-03-2016

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-PROG-I,TEST DATE-20-03-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1076612 ABHISHEK HANDA 31 2 28 3 35 2 94 1
2 1217524 AMOGH GUPTA 28 4 28 3 31 5 87 2
3 1218098 PRATEEK BANSAL 27 6 27 4 31 5 85 3
4 1217743 SHASHINAT JALODIA 27 6 28 3 27 13 82 4
5 1006839 RISHABH BAHUGUNA 24 8 24 5 27 13 75 5
6 1219368 ANKUR SINGH 13 24 11 43 40 1 64 6
7 1217784 NITIN SHARMA 18 12 10 48 30 6 58 9
8 1217825 ABHINAV SHARMA 19 11 16 21 15 68 50 16
9 1217539 CHETAN SIROHI 14 22 13 29 18 46 45 22
10 1217834 AGRIM BHASIN 8 48 11 43 22 23 41 30
11 1218606 KISHAN KUMAR 3 93 0 112 13 80 16 98
12 1217542 PULKIT PAHUJA 3 93 2 101 7 114 12 111