X CBSE ON 07.02.2016 CBSE TEST RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
X CBSE ON  07.02.2016 CBSE TEST RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS       (45)       M - RANK BIO             (15)                 B - RANK PHY            (15)               P - RANK CHE             (15)                 C - RANK TOT             (90) T - RANK
1 1009308 VANSH MISHRA              43 13 14.5 1 14 10 15 1 86 2
2 1164703 SAKSHAM SONI              42 17 6 79 10 67 11 53 69 36
3 1042729 ACHAL KUMAR JHA           42 17 0 95 12 48 15 1 69 36
4 1076745 NIDHI MISHRA              40 30 2 94 12 48 14 14 68 39
5 1010985 ANKUSH                    37 33 6.5 69 9.5 67 14 14 67 41
6 1010450 ABHINAV SINGH             8 92 14.5 1 8 76 13 32 43 75
7 1012272 MITHLESH MISHRA           20 72 0 95 4 85 6.5 87 30 90
8 1009450 SUMIT SINGH               13 85 3 90 6 80 5 91 27 93
9 1098204 RAHUL KUMAR SAH           0 99 14 15 0 87 0 98 14 101
10 1016586 ASHISH SINGH CHAUHAN      0 99 5 86 0 87 0 98 5 104