TEST TYPE-ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ,TEST DATE-01-02-2016

TEST TYPE-ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ,TEST DATE-01-02-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 48 6 48 27 10 158 106 45
2 1012980 NILAYAN SARKAR 38 30 35 85 18 136 91 71
3 1008964 ANKIT TIWARI 39 24 36 76 12 151 87 79
4 1012032 RAGHAV RATHI 25 78 37 70 8 162 70 108
5 1009642 RUCHIR ATRI 29 61 31 101 6 168 66 114
6 1008876 ABHISHEK RAWAT 19 110 22 131 13 148 54 145
7 1005039 VAIBHAV VERMA 31 51 3 176 14 145 48 153
8 1010282 ANIMESH NAREDA 25 78 17 147 6 168 48 153
9 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 15 128 17 147 7 164 39 163
10 1010276 SAMYAKA PANDEY 19 110 15 150 2 175 36 168
11 1009019 S AVINASH 10 152 6 175 4 173 20 176