TEST TYE-MAINS)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ,TEST DATE-30-01-2016

TEST TYE-MAINS)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ,TEST DATE-30-01-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1014502 PUNEET PRAKASH 47 66 60 26 58 114 165 73
2 1008879 VYOMKESH 66 21 92 3 4 157 162 76
3 1008876 ABHISHEK RAWAT 50 56 35 101 53 125 138 100
4 1010282 ANIMESH NAREDA 39 81 57 36 29 149 125 108
5 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 41 78 46 63 34 145 121 114
6 1009019 S AVINASH 33 96 57 36 22 153 112 120
7 1009642 RUCHIR ATRI 44 74 59 30 4 157 107 124
8 1156898 PRAGATI SINGH 16 134 47 60 41 138 104 128
9 1005039 VAIBHAV VERMA 65 23 3 157 34 145 102 131