MAINS XI CO ON 30.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
MAINS XI CO ON 30.01.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1014904 MAYANK                67 19 74 12 74 87 215 22
2 1008975 ASHUTOSH DAS          51 54 44 68 100 23 195 35
3 1012786 YUVRAJ DAGAR          45 71 75 11 70 98 190 40
4 1011716 BIMAL SETHI           20 127 91 4 71 96 182 50
5 1013191 AMIT KUMAR            57 40 46 63 69 100 172 65
6 1013210 RAGHAV YADAV          75 13 54 42 39 139 168 69
7 1008881 NAMAN AGGARWAL        35 93 48 57 63 108 146 90
8 1010283 HUNARPREET SINGH      45 71 28 123 72 95 145 93
9 1011225 UTSAV AKARSHAN        32 98 44 68 69 100 145 93
10 1013524 SHIVAM KUMAR          30 100 39 86 75 83 144 94
11 1068857 RISHABH SHARMA        48 64 38 93 57 117 143 95
12 1008878 HARSH SHARMA          38 86 30 115 56 118 124 109
13 1011804 ABHISHEK KUMAR        21 123 28 123 48 128 97 137
14 1011674 SRIJAN                57 40 24 130 16 155 97 137
15 1009640 ANUBHAV MATTOO        26 111 30 115 37 140 93 142
16 1009648 RAHUL CHANDRA         26 111 33 107 23 152 82 148
17 1013773 DIVYANSHU RANJAN      1 157 26 126 44 136 71 153
18 1003336 SAHIL GAHLAWAT        17 132 12 152 36 141 65 156