18-FEB-16_Sr.IIT

NARAYANA IIT ACADEMY
INDIA
18-FEB-16_Sr.IIT_Phase-I_GTA_2 (ADV)_Marks_Analysis
Sl.No ADMNO NAME MM      160 MR PM     160 PR CM     160 CR TM     480 TR
1 1010061 SHUBHAM KUMAR       126 2 98 13 104 8 328 2
2 1010062 ARSH  KUMAR         114 5 88 28 86 35 288 13
3 1006771 ARJUN SRIVASTAVA    79 55 99 10 82 44 260 30
4 1006561 RAHUL KUMAR         80 52 76 53 101 12 257 34
5 1006671 RAKESH RAUSHAN      67 74 88 28 96 22 251 38
6 1006639 HEMANT KUMAR        33 105 52 93 51 87 136 97
7 1006793 PANKAJ KUMAR        43 98 45 102 31 106 119 104
8 1006579 VAIBHAV KASHYAP     25 109 32 114 16 118 73 117
9 1006668 AYUSH JAIN          24 110 27 119 16 118 67 118