14-FEB-16_Sr.IIT_Phase-I_JEE-MAIN_GTM_5

NARAYANA IIT ACADEMY
INDIA
14-FEB-16_Sr.IIT_Phase-I_JEE-MAIN_GTM_5_Marks_Analysis
Sl.No ADMNO NAME MM MR PM PR CM CR TM TR
1 1006771 ARJUN SRIVASTAVA    63 172 87 12 62 93 212 39
2 1006671 RAKESH RAUSHAN      25 516 53 188 81 21 159 181
3 1006762 AMIT BANSAL         45 332 59 141 37 314 141 243
4 1006561 RAHUL KUMAR         36 411 53 188 52 171 141 243
5 1006620 SAKSHAM SHARMA      36 411 49 239 49 204 134 271
6 1006661 SHIVAM MISHRA       32 461 38 384 57 134 127 308
7 1006689 YOGESH RAJ          32 461 46 282 39 293 117 350
8 1006622 KAMAL KANT SHARMA   21 551 43 317 47 221 111 380
9 1006602 TUSHAR GARG         27 500 45 295 32 374 104 403
10 1006606 HIMANSHU BABBAR     29 490 50 229 24 473 103 407
11 1006627 AMARTYO ROY         9 638 41 340 46 229 96 442
12 1006808 KUMAR SHIVAM        14 604 54 180 24 473 92 470
13 1009131 SARTHAK SAHAI       54 246 13 681 25 460 92 470
14 1010311 PRAJJWAL BHARGAVA   26 510 35 426 30 404 91 483
15 1006571 ASHIT YADAV         23 535 12 686 52 171 87 496
16 1006639 HEMANT KUMAR        14 604 29 517 32 374 75 541
17 1006612 VIRAT RATHOR        29 490 28 539 17 562 74 548
18 1006723 PIYUSH KUMAR        20 557 14 679 22 504 56 617