XII IIT IZ TEST ON 03.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII IIT IZ TEST  ON 03.01.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1010061 SHUBHAM KUMAR             101 13 97 2 28 275 226 9
2 1010062 ARSH  KUMAR               81 151 66 117 32 207 179 94
3 1006561 RAHUL KUMAR               53 512 75 53 48 46 176 103
4 1007093 MIHIR PRATAP SINGH        58 442 74 59 36 148 168 144
5 1006876 SOUMYA RANJAN SAMAL       71 265 74 59 19 447 164 164
6 1006620 SAKSHAM SHARMA            65 359 48 380 37 129 150 251
7 1006568 SUPRAGYA SHRESTHA         57 462 54 266 32 207 143 309
8 1006602 TUSHAR GARG               58 442 52 301 26 310 136 374
9 1006793 PANKAJ KUMAR              64 367 53 285 17 491 134 386
10 1006608 ADITYA SINHA              46 604 68 98 13 587 127 435
11 1006705 SAHIL MOHAN               76 200 46 426 4 736 126 448
12 1006592 V.RUTVIK REDDY            70 276 41 531 15 541 126 448
13 1006671 RAKESH RAUSHAN            43 640 58 202 21 414 122 475
14 1007088 SURYANSH SRIVASTAVA       38 685 52 301 31 226 121 485
15 1006622 KAMAL KANT SHARMA         42 652 57 215 19 447 118 510
16 1006606 HIMANSHU BABBAR           47 593 60 173 9 668 116 521
17 1006762 AMIT BANSAL               56 475 35 636 18 472 109 578
18 1006579 VAIBHAV KASHYAP           57 462 39 567 10 653 106 596
19 1188525 ANKIT RAJ                 45 619 41 531 12 609 98 643
20 1006621 KHYATI MOHAN              46 604 40 548 9 668 95 666
21 1006689 YOGESH RAJ                28 736 48 380 17 491 93 678
22 1006730 ROHIT KUMAR               45 619 40 548 8 684 93 678
23 1006648 RISABH KUMAR              44 631 28 734 13 587 85 704
24 1010311 PRAJJWAL BHARGAVA         40 670 47 408 -6 768 81 715
25 1006658 ASHISH TRIPATHY           42 652 30 716 8 684 80 719
26 1006612 VIRAT RATHOR              30 727 44 475 4 736 78 725
27 1006565 OM KRISHNA UPADHYAY       50 550 24 758 4 736 78 725
28 1006808 KUMAR SHIVAM              41 665 33 664 3 746 77 729
29 1010314 UJJWAL RAJ                30 727 31 703 1 757 62 754
30 1007096 ABHISHEK KUMAR            18 757 23 763 7 705 48 768