TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-REG ,TEST DATE-11-01-=2016

TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-REG ,TEST DATE-11-01-=2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

TR-1

(60)
MR MAT

TR-2

(60)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1006586 PRAVESH KUMAR                         28 5 13 14 31 111 81 5 153 9
2 1009097 RISHABH PORIA                            23 18 17 6 44 55 65 16 149 16
3 1005041 UTSAV SINGH                              27 12 3 107 32 108 86 4 148 17
4 1009634 MANISH KUMAR JINDAL                    16 38 2 118 51 34 57 27 126 29
5 1009114 CHAITANYA MALLIK                       18 31 -1 167 47 48 55 41 119 38
6 1009109 MANAV NARULA                            17 33 4 90 37 84 55 41 113 44
7 1009108 AVNISH JAREDA                           12 58 8 40 37 84 52 50 109 51
8 1006862 DHRUV                                  12 58 12 16 33 103 43 79 100 61
9 1009090 AASTHA                                 14 46 -1 167 33 103 52 50 98 66
10 1002195 VAIBHAV SINGH                          12 58 8 40 34 96 43 79 97 68
11 1009123 ANKIT PANDEY                           17 33 4 90 23 148 49 57 93 79
12 1009104 NATASHA RAWAT                            3 137 9 31 38 78 37 103 87 85
13 1009087 SANJEET SAINI                             6 101 6 62 36 90 38 98 86 87
14 1005035 ANSHUL VERMA                          0 163 5 76 25 141 32 120 62 136
15 1009099 SHIVANGI VERMA                          7 96 -2 175 7 183 50 53 62 136
16 1009122 VIPASHA SHARMA                         4 121 10 24 18 163 23 146 55 153