TEST TYPE-MAINS)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ ,TEST DATE-09-01-2016

TEST TYPE-MAINS)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ ,TEST DATE-09-01-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1014502 PUNEET PRAKASH 115 15 75 50 47 670 237 45
2 1008964 ANKIT TIWARI 80 351 77 40 69 212 226 60
3 1008879 VYOMKESH 120 5 80 32 16 1289 216 94
4 1008876 ABHISHEK RAWAT 59 689 86 17 46 705 191 209
5 1012032 RAGHAV RATHI 98 95 74 55 14 1308 186 245
6 1012980 NILAYAN SARKAR 75 434 66 92 40 861 181 276
7 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 72 467 45 284 43 789 160 439
8 1009019 S AVINASH 55 757 41 344 54 483 150 516
9 1010282 ANIMESH NAREDA 63 621 50 218 24 1190 137 644
10 1010276 SAMYAKA PANDEY 62 640 36 425 36 955 134 667
11 1009642 RUCHIR ATRI 46 893 55 173 15 1304 116 799
12 1005039 VAIBHAV VERMA 16 1236 35 447 29 1112 80 113