TEST TYPE-MAINS)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ ,TEST DATE-02-01-2016

TEST TYPE-MAINS)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ ,TEST DATE-02-01-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1012980 NILAYAN SARKAR 90 197 87 70 75 100 252 51
2 1008964 ANKIT TIWARI 94 135 41 851 64 215 199 237
3 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 93 145 68 283 35 839 196 254
4 1012032 RAGHAV RATHI 93 145 74 197 25 1090 192 279
5 1008879 VYOMKESH 115 15 75 184 0 1601 190 295
6 1009019 S AVINASH 84 279 56 499 47 535 187 320
7 1014502 PUNEET PRAKASH 100 93 41 851 32 900 173 444
8 1009642 RUCHIR ATRI 90 197 62 382 0 1601 152 641
9 1010282 ANIMESH NAREDA 84 279 29 1154 26 1064 139 778
10 1008876 ABHISHEK RAWAT 32 1407 60 422 32 900 124 957
11 1010276 SAMYAKA PANDEY 59 843 12 1540 23 1136 94 1283
12 1005039 VAIBHAV VERMA 25 1506 40 884 0 1601 65 1529