TEST TYPE-EAM)-SR-IIT-CO-SPARK-NIZ ,TEST DATE-02-01-2016

TEST TYPE-EAM)-SR-IIT-CO-SPARK-NIZ ,TEST DATE-02-01-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(160)
AIR
1 1006935 VARUN LAKSHMANAN 30 1596 23 68 28 310 81 492
2 1006894 HARSHIT SINGH 30 1596 22 101 27 402 79 575
3 1006884 SHIVANSH KAUL 25 1946 21 139 25 583 71 971
4 1006998 SHAHRUKH ANSARI 34 1230 13 1195 13 1967 60 1610
5 1006978 PIYUSH KUMAR ARYA 31 1496 8 2071 19 1343 58 1695
6 1007085 DAKSH SINHA 19 2132 15 798 17 1604 51 1952
7 1006828 ABHISHEK 25 1946 10 1830 16 1710 51 1952
8 1006996 ROBIN SINGH 18 2148 12 1448 19 1343 49 2007
9 1006572 MANISH MOHAPATRA 23 2039 12 1448 14 1901 49 2007
10 1009123 ANKIT PANDEY 16 2156 11 1660 17 1604 44 2110
11 1006950 SAURABH POKHRIYAL 13 2161 4 2158 12 2017 29 2161