TEST TYPE-(ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ,TEST DATE-25-01-2016

TEST TYPE-(ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ,TEST DATE-25-01-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1012980 NILAYAN SARKAR 13 453 40 72 37 40 90 72
2 1008879 VYOMKESH 24 165 52 5 3 662 79 137
3 1012032 RAGHAV RATHI 27 102 40 72 -2 727 65 269
4 1008964 ANKIT TIWARI 21 227 33 175 10 502 64 275
5 1010282 ANIMESH NAREDA 7 604 56 1 -2 727 61 315
6 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 20 252 33 175 3 662 56 363
7 1009019 S AVINASH 8 581 27 289 16 380 51 424
8 1010276 SAMYAKA PANDEY 8 581 41 62 -2 727 47 461
9 1005039 VAIBHAV VERMA 6 618 32 199 -3 732 35 587