TEST TYPE-ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ ,TEST DATE-24-01-2015

TEST TYPE-ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ ,TEST DATE-24-01-2015
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 42 135 36 35 24 771 102 94
2 1009642 RUCHIR ATRI 24 731 36 35 30 556 90 283
3 1012032 RAGHAV RATHI 42 135 27 158 21 832 90 283
4 1012980 NILAYAN SARKAR 18 842 30 98 30 556 78 561
5 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 30 538 24 240 24 771 78 561
6 1009019 S AVINASH 36 316 21 394 18 863 75 619
7 1010282 ANIMESH NAREDA 21 803 27 158 27 691 75 619
8 1008964 ANKIT TIWARI 36 316 18 545 18 863 72 664
9 1008876 ABHISHEK RAWAT 21 803 30 98 21 832 72 664
10 1005039 VAIBHAV VERMA 27 645 12 786 24 771 63 777
11 1014502 PUNEET PRAKASH 21 803 21 394 15 870 57 830