TEST TYPE-(ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ .TEST DATE-04-01-2015

TEST TYPE-(ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ .TEST DATE-04-01-2015
S NO ROLL_NO NAME MAT

(76)
MR PHY

(76)
PR CHE

(76)
CR TOT

(264)
AIR
1 1008879 VYOMKESH 53 196 56 82 20 271 129 66
2 1010282 ANIMESH NAREDA 59 82 54 110 12 687 125 81
3 1008964 ANKIT TIWARI 43 465 60 53 16 449 119 120
4 1009019 S AVINASH 51 242 47 198 18 354 116 141
5 1014502 PUNEET PRAKASH 49 283 56 82 3 1222 108 216
6 1012980 NILAYAN SARKAR 50 262 54 110 0 1434 104 246
7 1012032 RAGHAV RATHI 47 336 41 343 12 687 100 291
8 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 33 804 48 195 8 949 89 448
9 1008876 ABHISHEK RAWAT 24 1090 60 53 3 1222 87 474
10 1009642 RUCHIR ATRI 36 688 38 454 8 949 82 565
11 1005039 VAIBHAV VERMA 9 1507 45 244 28 89 82 565
12 1010276 SAMYAKA PANDEY 14 1391 16 1242 -4 1558 26 1502