RESULTS XI-CO EXAM DATE 23.01.2016

RESULTS XI-CO EXAM DATE 23.01.2016
SN ADMNO NAME MATHS PHYSICS CHEMISTRY TOTAL RANK
      MAKRS RANK MAKRS RANK MAKRS RANK    
1 1008964 ANKIT TIWARI 85 174 91 21 23 704 199 95
2 1008879 VYOMKESH 90 121 95 16 2 905 187 129
3 1012980 NILAYAN SARKAR 80 217 55 114 42 438 177 173
4 1010282 ANIMESH NAREDA 90 121 51 133 30 607 171 202
5 1014502 PUNEET PRAKASH 80 217 62 87 26 655 168 215
6 1009642 RUCHIR ATRI 67 369 98 12 0 929 165 227
7 1010276 SAMYAKA PANDEY 80 217 53 124 25 672 158 270
8 1009019 S AVINASH 87 147 44 189 23 704 154 293
9 1008876 ABHISHEK RAWAT 79 225 45 182 27 641 151 310
10 1005039 VAIBHAV VERMA 85 174 22 486 41 455 148 321
11 1012032 RAGHAV RATHI 88 137 45 182 15 814 148 321