MAINS XI CO ON 02.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
MAINS XI CO ON 02.01.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1012786 YUVRAJ DAGAR       47 1137 73 206 50 452 170 466
2 1009640 ANUBHAV MATTOO     61 770 53 570 47 535 161 554
3 1010283 HUNARPREET SINGH   72 518 55 521 17 1294 144 724
4 1008878 HARSH SHARMA       50 1056 51 611 43 629 144 724
5 1008881 NAMAN AGGARWAL     52 1006 43 799 47 535 142 743
6 1013210 RAGHAV YADAV       65 674 41 851 21 1181 127 921
7 1005031 ACHIN KHATTAR      46 1159 49 659 28 1010 123 970
8 1011225 UTSAV AKARSHAN     58 862 38 954 20 1215 116 1049
9 1011716 BIMAL SETHI        43 1228 39 923 30 952 112 1092
10 1011804 ABHISHEK KUMAR     48 1116 36 985 18 1263 102 1199