IX FOUNDATION - 24.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX FOUNDATION  - 24.01.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1010424 AYUSH KUMAR                    40 90 80 8 30 137 40 100 40 9 230 2
2 1015673 RAHUL YADAV                    40 90 75 28 30 137 40 100 40 9 225 5
3 1013427 ALANKRIT SHARMA                32 138 66 80 32 85 40 100 15 249 185 93
4 1012450 RAMPAL GRIH DHWAJ SINGH        31 142 56 151 18 276 40 100 31 39 176 114
5 1012252 ANKIT SINGH                    32 138 46 207 35 83 10 344 35 24 158 157
6 1012993 VAISHNAVI SINGH                27 173 41 236 21 241 40 100 27 72 156 167
7 1010438 RAHUL VYAS                     7 312 51 183 30 137 40 100 26 87 154 171
8 1013785 ARYAN GAUTAM                   25 203 49 196 26 173 25 276 13 274 138 216
9 1198582 AARYAN ANAND                   7 312 56 151 18 276 35 163 19 184 135 224
10 1010442 NIDHI KUMARI                   35 133 12 340 22 229 35 163 26 87 130 239
11 1012449 DAMINI RAJPUT                  4 338 34 279 20 268 25 276 25 105 108 277
12 1012276 DEVANSHU                       5 336 8 350 30 137 10 344 35 24 88 310
13 1012994 DEVRAJ SINGH                   0 354 15 337 11 312 15 323 10 315 51 345
14 1013420 ABHISHEK RAJ                   6 317 15 337 5 341 5 353 20 176 51 345
15 1011139 UTKARSH                        0 354 15 337 10 323 5 353 20 176 50 346
16 1010934 SHUBHAM NASKAR                 5 336 10 346 10 323 20 299 0 355 45 349
17 1082616 MANISH PRASAD                  -10 358 15 337 10 323 5 353 20 176 40 353
18 1010441 PRINCE SINGH                   5 336 11 341 5 341 10 344 2 348 33 355