IX FOUNDATION - 17.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX FOUNDATION  - 17.01.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1012450 RAMPAL GRIH DHWAJ SINGH     10 226 70 87 31 84 40 15 21 169 172 80
2 1015673 RAHUL YADAV                 13 192 70 87 25 170 35 48 22 160 165 102
3 1010438 RAHUL VYAS                  12 201 40 220 26 135 40 15 28 83 146 155
4 1013427 ALANKRIT SHARMA             0 304 75 62 21 210 25 173 22 160 143 162
5 1010424 AYUSH KUMAR                 9 234 60 142 25 170 30 119 17 210 141 170
6 1013785 ARYAN GAUTAM                9 234 33 247 20 226 35 48 30 80 127 196
7 1010442 NIDHI KUMARI                16 171 55 164 5 309 30 119 20 187 126 198
8 1012252 ANKIT SINGH                 21 122 40 220 17 246 30 119 12 264 120 208
9 1012449 DAMINI RAJPUT               10 226 27 265 25 170 25 173 4 304 91 251
10 1012276 DEVANSHU                    15 184 6 310 25 170 30 119 10 278 86 258
11 1010441 PRINCE SINGH                -2 315 25 271 25 170 15 262 10 278 73 273
12 1011139 UTKARSH                     0 304 30 252 10 290 10 286 20 187 70 277
13 1010934 SHUBHAM NASKAR              -5 326 15 293 15 264 20 216 18 200 63 287
14 1082616 MANISH PRASAD               0 304 3 314 -1 320 30 119 19 192 51 299
15 1012993 VAISHNAVI SINGH             16 171 10 303 -1 320 0 326 10 278 35 319