ADV XI CO ON 24.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
ADV XI CO ON 24.01.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI         57 2 54 1 33 408 144 1
2 1186984 ARSH GAUTAM          39 228 45 8 36 256 120 19
3 1012786 YUVRAJ DAGAR         39 228 33 58 36 256 108 53
4 1010283 HUNARPREET SINGH     36 316 21 394 36 256 93 204
5 1014904 MAYANK               27 645 36 35 27 691 90 283
6 1013524 SHIVAM KUMAR         30 538 21 394 39 139 90 283
7 1011674 SRIJAN               39 228 21 394 24 771 84 413
8 1008975 ASHUTOSH DAS         27 645 18 545 33 408 78 561
9 1008881 NAMAN AGGARWAL       30 538 15 677 33 408 78 561
10 1008878 HARSH SHARMA         27 645 18 545 33 408 78 561
11 1011804 ABHISHEK KUMAR       36 316 15 677 27 691 78 561
12 1013210 RAGHAV YADAV         39 228 12 786 24 771 75 619
13 1011225 UTSAV AKARSHAN       24 731 15 677 33 408 72 664
14 1005031 ACHIN KHATTAR        21 803 18 545 30 556 69 722
15 1068857 RISHABH SHARMA       21 803 18 545 30 556 69 722
16 1009640 ANUBHAV MATTOO       21 803 12 786 27 691 60 808
17 1003336 SAHIL GAHLAWAT       21 803 18 545 21 832 60 808
18 1009652 PRANSHU TRIPATHI     18 842 9 844 30 556 57 830
19 1009648 RAHUL CHANDRA        12 868 6 866 21 832 39 870