TEST TYPE-ADV)-XI-STU-IIT-IR1-NORTH.TEST DATE-28-12-2015

TEST TYPE-ADV)-XI-STU-IIT-IR1-NORTH.TEST DATE-28-12-2015
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR PHY

(80)
PR CHE

(80)
CR TOT

(240)
AIR
1 1050680 PRIYANSH 41 94 18 241 15 315 74 190
2 1035307 LAKSHAY SINGH 38 115 20 211 3 463 61 261
3 1015234 AMAN LODHI 37 122 14 305 3 463 54 301
4 1081449 DHEERAJ CHOWDHARY 37 122 15 287 1 480 53 306
5 1018678 ABHISHEK JHA 27 233 17 255 2 473 46 347
6 1011692 DIVYANSH SAH 12 412 26 144 7 416 45 354
7 1095419 DEEPAK KUMAR 10 423 7 420 6 428 23 445
8 1165960 SAHIL SHEKHAR 13 401 6 434 3 463 22 447
9 1107210 MOHIT PRASAD 4 467 2 484 12 363 18 462
10 1011159 SAYAN BANERJEE 19 332 6 434 -8 509 17 464
11 1167715 ROHAN SHARMA -2 500 6 434 10 390 14 474
12 1161128 GAURAV TANWAR -1 495 10 374 1 480 10 487