TEST TYPE-ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ,TEST DATE-28-12-2015

TEST TYPE-ADV)-JR-IIT-CO-SPARK(Z)-IZ,TEST DATE-28-12-2015
S NO ROLL_NO NAME MAT

(66)
MR PHY

(66)
PR CHE

(66)
CR TOT

(198)
AIR
1 1008964 ANKIT TIWARI 51 16 46 127 21 900 118 114
2 1008879 VYOMKESH 54 9 50 80 8 1545 112 162
3 1012980 NILAYAN SARKAR 43 88 35 302 30 505 108 195
4 1010282 ANIMESH NAREDA 27 717 42 197 19 1004 88 425
5 1014502 PUNEET PRAKASH 28 667 42 197 15 1221 85 475
6 1008876 ABHISHEK RAWAT 20 1121 43 164 10 1468 73 702
7 1009019 S AVINASH 23 946 26 605 20 954 69 776
8 1009006 ACHINTYA SHANKHDAHAR 17 1292 30 457 15 1221 62 936
9 1005039 VAIBHAV VERMA 20 1121 30 457 12 1356 62 936
10 1012032 RAGHAV RATHI 30 568 19 924 11 1401 60 980
11 1010276 SAMYAKA PANDEY 15 1384 23 716 11 1401 49 1251