CPT 31 CLASS VI PHASE TEST - 2 DATE 27.12.2015

CPT 31 CLASS VI PHASE TEST - 2 DATE 27.12.2015
SN ADMNO NAME MAT MATHS BIOLOGY PHYSICS CHEMISTRY EST-AVG T-RANK
      MARKS  RANK MARKS  RANK MARKS  RANK MARKS  RANK MARKS  RANK    
1 1012315 MAYANK DASH 36 19 40 22 60 2 56 13 44 22 236 15
2 1010556 AGRITA YADAV 36 19 40 22 44 18 48 20 48 19 216 17
3 1009654 ABHILASH SINGH 28 25 52 13 40 21 48 20 44 22 212 19
4 1011134 MAYANK CHOUDHARY 8 28 48 16 48 14 40 23 48 19 192 22
5 1012487 ROHIT AGGARWAL 28 25 52 13 40 21 36 26 36 25 192 22
6 1012444 SHANKARI SINGH 28 25 28 26 36 24 36 26 40 23 168 25
7 1012448 S GNANA PRAKASH 36 19 44 18 24 26 28 26 28 26 160 26
8 1010508 MEHAR MALIK 20 26 24 28 32 25 40 23 36 25 152 27
9 1010511 ARCHIT GUPTA 12 27 32 25 8 28 16 28 20 28 88 28